Únor 2013

O spasení

28. února 2013 v 19:19 | M. |  Verše pro povzbuzení
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Jan 3:16

Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.
Římanům 3:23

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Římanům 6:23

On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?
Římanům 8:32

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
Římanům 10:9

...aby skrze něho (Ježíše) a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony.
Koloským 1:20-22

On 'na svém těle vzal naše hříchy' na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.
1. list Petrův 2:24

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.
1. list 4:9

A tady jedno proroctví o Ježíši ze Starého zákona (tedy z doby ještě předtím, než byl Ježíš na Zemi):
Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.
Izajáš 53:5

Ten, který...

18. února 2013 v 17:27 | L. |  Příběhy
Ten, který je chlebem života
začal svou službu hladem na poušti.
Ten, který je vodou života,
skončil svou službu žízní na kříži.
Ten, který byl znaven,
dává pravý odpočinek.
Ten, který platil daň,
je Králem králů.
Ten, který se modlil,
slyší naše modlitby.
Ten, který plakal,
osuší naše slzy.
Ten, který byl prodán za třicet stříbrných,
nás vykoupil.
Ten, který byl veden jako Beránek k zabití,
je dobrý pastýř.
Ten, který zemřel,
byl vzkříšen a přinesl život všem, kdo v něho věří.

Volný jako pták

8. února 2013 v 22:55 | L. |  Příběhy
Pastor George Thomas z malého městečka v Nové Anglii přišel jednoho velikonočního rána do kostela se starou, rezavou ptačí klecí. Postavil ji na kazatelnu a překvapeným lidem začal vyprávět:

Včera jsem se šel projít po městě a uviděl jsem chlapce, který nesl tuto klec. Byli v ní tři malí ptáčci, kteří se ustrašeně zmítali. Zastavil jsem se a zeptal se ho: "Co to máš, synku?" "Ale chytil jsem nějaké ptáky," odpověděl. "Co s nimi budeš dělat?" "Vezmu je domů. Budu je dráždit, vytrhám jim peří, chci se prostě dobře bavit", odpověděl mi kluk. "A co budeš dělat, až tě ptáci omrzí?" "Dám je našim kočkám a ty si na nich pochutnají." Na okamžik jsem se odmlčel. "Kolik chceš za ty ptáčky?""Cože?!? Na co by vám byli? Jsou to obyčejní polní ptáci. Nezpívají a vůbec nejsou pěkní!" "Kolik?", ptám se. Chlapec si mě přeměřil, jako bych se právě zbláznil a vyhrkl: "Deset dolarů!" Sáhl jsem do kapsy, vytáhl peníze a podal je chlapci. Ten zmizel jako blesk. Zdvihl jsem opatrně klec, zanesl ji pod strom a položil na trávu. Otevřel jsem dvířka klece a nechal ptáčky uletět na svobodu. Pastor tím vysvětlil, proč klec položil na kazatelnu a pokračoval:

Tato zkušenost mi připomněla, že i my lidé jsme se dostali do podobné situace jako ti ptáčci. Byli jsme stvořeni Bohem pro svobodu, ale Boží a lidský nepřítel - satan, také nastražil své pasti. Nejprve lidi svádí ke lhaní, podvádění a nenávisti, opíjení se, proklínání, výrobě zbraní a zabíjení. On je zosobněním zla. Přináší jen slzy a utrpení. Celé lidstvo se octlo v kleci a všichni jsme se stali jeho zajatci. Do této bezvýchodné situace nás dostaly naše sklony ke hříchu a naše odmítnutí Boha.

Dotaz 1 - odpověď

4. února 2013 v 18:47 | L. + M. |  Dotazy a odpovědi
Dotaz:
Dobrý den,
dnes jsem poslouchal rozhovory v radiu na téma bůh a modlitba. Hlasatelka a ostatní postupně došli k tomu, že křesťané a Židé se modlí k bohu i pro svou vlastní potřebu, ale vždy že musí prosit tímto způsobem: Prosím o toto, ale nechť se stane vůle tvá.
Dotaz 1. Nezdá se Vám, že je to v rozporu s tím, že člověku byla dána vůle rozhodovat a takto je mu brána zpět v tom, že se vlastně tímto vzdává boje o to, na čem by měl pracovat a ne to nechat na rozhodnutí vyšších sil?!
2. Jak je možné, že pokud Bůh=DOBRO, proč zemřelo tolik nevinných 6000 000 židů v koncentračních táborech? Proč nebyly jejich modlitby vyslyšeny? Přijde Vám to normální chování od boha?
3. Pokud odpověď znamená ďábel za to může, pak Vám povím toto: Za to může bůh , protože on sám nechal svobodnou vůli ďáblovi manipulovat slabými dušemi některých lidí! Nebo je to jinak?

Pokusím se co nejlépe odpovědět:

Je Bůh dobrý?

4. února 2013 v 17:09 | M. |  Videa

Stopy v písku

3. února 2013 v 20:06 | L. |  Příběhy
Jedné noci jsem měl zvláštní sen. Šel jsem s Bohem, svým Pánem, po písčitém pobřeží. Na temném nebi se promítal film mého života. Provázely jej dvoje stopy v písku. Udivilo mě, že v těch nejtěžších a nejsmutnějších chvílích mého života se objevovaly stopy jen jedny.V rozpacích jsem se zeptal:
"Pane, Ty jsi mi slíbil, že vždy půjdeme spolu. Ale teď vidím, že v době nejtěžších zkoušekjsem šel sám. Proč jsi nebyl se mnou, když jsem Tě nejvíc potřeboval?" Na to mi Bůh odpověděl:
"Právě tam, kde vidíš v písku jen jediné šlépěje, tam jsem tě nesl ve své náruči."

Požehnán buď Panovník, den ze dne za nás nosí břímě. Bůh je naše spása. Bůh je Bohem, jenž nás zachraňuje. Je to On, Panovník Hospodin, kdo vyvádí z tenat smrti. Bible, Žalm 68, 20 - 21